The Creator of the Kinkaku-ji: Ashikaga Yoshimitsu
When someone says “Kyoto” the golden Kinkaku-ji immediately comes to mind. Like the Tsutenkaku in Osaka, or the Todai-ji in Nara, the Kinkaku-ji attra...